Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice

Tytuł
Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice
Twórca
Jerzy Brzeziński
Miejsce wyadania
Warszawa
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Data
2008
Identyfikator zasobu
ISBN 978-83-7383-296-1
Język
polski
Kategorie
Podręczniki

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Rozdział 1. Osobliwości eksperymentu w badaniach psychologicznych i pedagogicznych - uwagi wprowadzające
 • 1.1. Pięć zasadniczych punktów
 • 1.2. Eksperyment a teoria - zasada niesprzeczności paradygmatycznej
 • 1.3. Pomiar zmiennych a teoria - zasada zgodności pomiaru zmiennych i teorii psychologicznej
 • 1.4. Metodologiczne i psychologiczne kryteria dobroci planu eksperymentalnego
 • 1.4.1. Kryteria metodologiczne
 • 1.4.2. Kryteria psychologiczne
 • 1.5. Eksperyment i interpretacja jego rezultatów - zasada zgodności rezultatu eksperymentu i teorii psychologicznej
 • 1.6. Wnioski
 • Podstawowe pojęcia
 • Literatura zalecana
 • Rozdział 2. Eksperyment - podstawowe pojęcia i założenia
 • 2.1. Zmienna
 • 2.2. Zmienność i wariancja jako jej miara. Rozbicie wariancji całkowitej na wariancje cząstkowe
 • 2.3. Istotność
 • 2.4. Kontrola
 • 2.5. Randomizacja - zasada randomizacji
 • 2.6. Manipulacja
 • 2.7. Eksperyment - definicja
 • Podstawowe pojęcia
 • Literatura zalecana
 • Rozdział 3. Odmiana jedno-jednozmiennowa - podstawowe plany eksperymentalne oparte na porównaniach dwugrupowych
 • 3.1. Ustalenia definicyjne i założenia wyjściowe
 • 3.2. Przegląd planów eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych
 • 3.2.1. Plan dwugrupowy z grupą eksperymentalną i grupą kontrolną - z pretestem i posttestem w obu grupach
 • 3.2.2. Plan dwugrupowy z grupą eksperymentalną i grupą kontrolną - z posttestem w obu grupach
 • 3.2.3. Plan dwugrupowy z grupą eksperymentalną i grupą kontrolną - z pretestem w grupie kontrolnej i posttestem w grupie eksperymentalnej
 • 3.2.4. Plan czterogrupowy z dwiema grupami eksperymentalnymi i dwiema grupami kontrolnymi - z pretestem i posttestem w czterech grupach (plan Solomona)
 • 3.2.5. Plan czterogrupowy z pretestem i posttestem w różnych grupach
 • 3.2.6. Zwielokrotniony plan czterogrupowy z pretestem i posttestem w różnych grupach
 • 3.2.7. Plan trzygrupowy z pretestem i posttestem w różnych grupach
 • 3.2.8. Plan czterogrupowy przekrojowy - z pretestem i posttestem w różnych grupach
 • 3.2.9. Plan jednogrupowy z pretestem i posttestem
 • 3.2.10. Plan jednogrupowy z posttestem
 • 3.3. Ograniczenia odmiany jedno-jednozmiennowej
 • Podstawowe pojęcia
 • Literatura zalecana
 • Rozdział 4. Odmiana wielo-jednozmiennowa - część I: Plany czynnikowe w grupach kompletnie zrandomizowanych
 • 4.1. Podstawowe pojęcia i definicje - na przykładzie planu jednoczynnikowego (A) w grupach kompletnie zrandomizowanych
 • 4.1.1. Zapis wyników
 • 4.1.2. Odchylenie wyniku od średniej. Sumy kwadratów odchyleń wyników od średniej SS. Struktura pojedynczego wyniku - efekty główne czynnika A i błąd eksperymentalny
 • 4.1.3. Stopnie swobody df
 • 4.1.4. Średnie kwadraty MS. Wartości oczekiwane średnich kwadratów E(MS)
 • 4.1.5. Hipotezy - zerowa H0 i alternatywna H1
 • 4.1.6. Podejmowanie decyzji odnośnie do H0 za pomocą testu F. Korzystanie z tablic Snedecora wartości statystyki F
 • 4.1.7. Modele ANOVA: model stały (I), model losowy (II), model mieszany (III). Model ortogonalny a model nieortogonalny
 • 4.1.8. Założenia. Odchylenia od założeń i transformacja wyników surowych
 • 4.2. Plan jednoczynnikowy (A) w grupach kompletnie zrandomizowanych (n>1)
 • 4.3. Plan dwuczynnikowy (AB) w grupach kompletnie zrandomizowanych (n>1)
 • 4.3.1. Podstawowe pojęcia i definicje (ciąg dalszy punktu 4.1)
 • 4.3.2. Analiza przykładu
 • 4.4. Plan trójczynnikowy (ABC) w grupach kompletnie zrandomizowanych (n>1)
 • 4.4.1. Założenia statystyczne planu ABC
 • 4.4.2. Pojęcie interakcji oraz proste efekty interakcyjne
 • 4.4.3. Analiza przykładu
 • 4.5. Test wielokrotnych porównań HSD Tukeya
 • 4.6. Plan jednoczynnikowy w grupach kompletnie zrandomizowanych (n > 1) - porównanie p - 1 grup eksperymentalnych z 1 grupą kontrolną: test Dunnetta
 • Podstawowe pojęcia
 • Literatura zalecana
 • Rozdział 5. Odmiana wielo-jednozmiennowa - część II: Plany czynnikowe z powtarzaniem pomiarów zmiennej zależnej
 • 5.1. Specyfika planów eksperymentalnych z powtarzaniem pomiarów zmiennej zależnej. Założenia ANOVA
 • 5.2. Plan jednoczynnikowy (A) z powtarzaniem pomiarów zmiennej zależnej (n=1)
 • 5.2.1. Struktura wyniku pojedynczej osoby. Efekty główne czynnika A. Założenia modelu
 • 5.2.2. Sumy kwadratów SS. Stopnie swobody df. Średnie kwadraty MS. Oczekiwane średnie kwadraty E(MS)
 • 5.2.3. Hipotezy zerowe i ich testy
 • 5.2.4. Porównania wielokrotne
 • 5.2.5. Analiza przykładu
 • 5.3. Plan dwuczynnikowy (AB) z powtarzaniem pomiarów zmiennej zależnej w obrębie czynnika B(n>1)
 • 5.3.1. Struktura wyniku pojedynczej osoby. Efekty główne czynnika A. Założenia modelu
 • 5.3.3. Hipotezy zerowe i ich testy
 • 5.3.4. Interakcja AB. Efekty proste
 • 5.3.5. Porównania wielokrotne
 • 5.3.6. Analiza przykładu
 • Podstawowe pojęcia
 • Literatura zalecana
 • Rozdział 6. 0 tym, co istotne
 • 6.1. Testy istotności różnic
 • 6.1.1. Skala przedziałowa i ilorazowa
 • 6.1.2. Skala porządkowa
 • 6.1.3. Skala nominalna
 • 6.2. Ocena siły związku między zmienną zależną Y i zmiennymi niezależnymi dla niej istotnymi
 • 6.3. Ocena wielkości efektów eksperymentalnych jako miara istotności zmiennych w planach ANOVA - przypadek gdy zmienna Y jest przedziałowa, a zmienne X są nominalne
 • Podstawowe pojęcia
 • Literatura zalecana
 • Rozdział 7. Jak zapewnić wysoką trafność planu eksperymentalnego?
 • 7.1. Cztery konteksty trafności planu eksperymentalnego
 • 7.2. Trafność wewnętrzna
 • 7.3. Czynniki zakłócające trafność wewnętrzną
 • 7.4. Trafność zewnętrzna
 • 7.5. Czynniki zakłócające trafność zewnętrzną
 • Podstawowe pojęcia
 • Literatura zalecana
 • Rozdział 8. Dlaczego należy zwracać uwagę na pretest zmiennej zależnej?
 • 8.1. Pretest zmiennej zależnej - problemy metodologiczne
 • 8.2. Znaczenie pretestu zmiennej zależnej
 • Podstawowe pojęcia
 • Literatura zalecana
 • Literatura
 • Spis tablic statystycznych
 • Indeks nazwisk
Data udostępnieniaMay 11, 2021 12:50:53 PM
Data mod.May 19, 2021 11:33:46 AM
DostępPo zalogowaniu się jako reader z obszaru library
Maks. ilość aktywnych wyświetleń1
Aktywnych wyświetleń0